تعرفه‌های راینوتک

پلن‌های طراحی سایت

طراحی سایت شخصی

3

میلیون تومان

 • اجرای سایت با وردپرس
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحات
 • تعریف منو و زیرمنو دلخواه

طراحی سایت شرکتی | خبری

4/5

میلیون تومان

 • اجرای سایت با وردپرس
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحات
 • تعریف منو و زیرمنو دلخواه

طراحی سایت چندمنظوره

5

میلیون تومان

 • اجرای سایت با وردپرس
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحات
 • تعریف منو و زیرمنو دلخواه

طراحی سایت اختصاصی

ارتباط با پشتیبانی

 • اجرای سایت به صورت اختصاصی
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحات
 • تعریف منو و زیرمنو دلخواه

پلن‌های طراحی سایت فروشگاهی

طراحی سایت فروشگاهی

5

میلیون تومان

 • اجرای سایت با وردپرس
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحات
 • تعریف منو و زیرمنو دلخواه

طراحی سایت فروشگاهی ویژه

5/5

میلیون تومان

 • اجرای سایت با وردپرس
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحات
 • تعریف منو و زیرمنو دلخواه

طراحی سایت چندفروشندگی (مارکت پلیس)

6 – 7

میلیون تومان

 • اجرای سایت با وردپرس
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحات
 • تعریف منو و زیرمنو دلخواه

تعرفه طراحی اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشن

ارتباط با پشتیبانی

 • اجرای سایت با وردپرس
 • صفحه ساز گرافیکی
 • پنل مدیریت پیشرفته
 • تعریف انواع صفحات
 • تعریف منو و زیرمنو دلخواه